Samhällsansvar i Norse Impact

Företagens sociala ansvar

1: Introduktion

Norse Impact definierar företagens sociala ansvar som att uppnå kommersiell lönsamhet på ett sätt som är förenligt med grundläggande etiska värderingar och med respekt för individer, miljö och samhälle. Genom lönsam och ansvarsfull verksamhet skapar våra företag positiva ekonomiska, miljömässiga och sociala ringar på vattnet. Norse Impacts företag ska respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, upprätta goda miljö-, hälso- och säkerhetsnormer (HSE), underlätta en god dialog med intressenter och i allmänhet verka i enlighet med gällande regelverk och god affärssed.

I linje med Norse Impacts decentraliserade bolagsstruktur har varje bolag ett självständigt ansvar att utöva företagens sociala ansvar i enlighet med Norse Impacts principer, men har friheten att utforma sin egen verksamhet och instrument för detta. Norse Impact följer de tio principerna i FN:s Global Compact, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och de nordiska konsekvensprinciperna fastställs med dessa principer som grund.

Dokumentet gäller alla helägda företag och gemensamt kontrollerade företag där de avtalats som en del av ägaravtalet.

2: En stark företagskultur

Norse Impacts bolag kommer att arbeta för en öppen företagskultur som främjar samarbete och bygger på Norse Impacts mål och värderingar. För att främja Norse Impacts principer för god affärsverksamhet måste vi respektera lokala värderingar och normer och nå framgång genom att överbrygga olika kulturer och intressen. Norse Impacts företag måste alltid uppfylla lokala regulatoriska krav i de länder där de är verksamma.

3: Respekt för mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter

Norse Impacts bolag ska främja företagsbeteende som speglar respekt och omtanke om andra. Vi är fast beslutna att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter, både i vår egen interna verksamhet och i våra relationer med affärspartners, kunder och andra som direkt påverkas av företagets verksamhet. Företagen måste systematiskt arbeta med viktiga frågor som icke-diskriminering, rätten till privatliv, rätten att förhandla, anställningsavtal, skydd mot trakasserier och samarbete mellan ledande befattningshavare.

4: Miljö, hälsa och säkerhet

Norse Impacts bolag ska sträva efter en vision om noll skador på människor, miljö och samhälle samt arbeta målmedvetet och systematiskt för att förebygga negativa effekter inom alla delar av verksamheten. Företagens produkter och tjänster ska alltid omfattas av stränga krav på kvalitet, produktsäkerhet och påverkan på människors hälsa och miljö.

5: Ansvarsfulla marknadsföringsmetoderSvenska översättning. 

Försäljning och marknadsföring av Norse Impacts produkter och tjänster ska ske med hänsyn till lokala regulatoriska krav och i enlighet med principen om fri och rättvis konkurrens. Företagen måste följa god affärssed och respektera konkurrenternas etablerade rättigheter. Vid försäljning på nya marknader bör en bedömning av politiska och rättsliga risker göras, och nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa en försiktig och ansvarsfull praxis.

Norse Impact lägger stor vikt vid produktsäkerhet, god kundservice och ansvarsfull marknadsföring och har åtagit sig att genomföra due diligence med hänsyn till konsumenternas intressen.

6: Ansvarsfullt inköp

Norse Impacts företag ska aktivt främja goda arbets- och miljöstandarder i sina leverantörskedjor. Detta innebär att fastställa etiska standarder för sina leverantörer, bedöma risken för potentiella leverantörsöverträdelser av dessa standarder och inleda en dialog med riskleverantörer om nödvändiga förbättringar. Arbetet med att påverka leverantörer bör bygga på en ambition om kontinuerlig förbättring och bör fokusera på de leverantörer och produktkategorier där risken anses vara som störst.

7: SamhällsengagemangSvenska översättning. 

För att uppnå en långsiktig och lönsam verksamhet måste vi behålla förtroendet för befolkningen. Vi strävar efter att vara lyhörda för samhällets behov och föra en aktiv dialog med viktiga intressentgrupper.

Norse Impact bygger på ett gott samarbete med myndigheter oavsett partitillhörighet och kommer inte att ge ekonomiskt stöd till politiska partier eller delta i partiernas valkampanjer. Denna princip ska inte på något sätt hindra våra anställda från att ägna sig åt politisk verksamhet.

Norse Impact och dess bolag har ett gemensamt ansvar att främja koncernens principer om företagens sociala ansvar gentemot bolag där koncernen har ägarintressen samt andra affärskontakter.

Norse Impacts CSR-policy ger inte kunder, leverantörer, konkurrenter, aktieägare eller andra personer eller enheter några andra juridiska rättigheter än de som anges i tillämpliga rättsliga bestämmelser.

Norse Impacts riktningslinjer för samhällsansvar ger inte kunder, leverantörer, konkurrenter, aktieägare eller andra personer eller enheter några juridiska rättigheter utöver det som följer av gällande juridiska regelverk.